Szkolenia wstępne bhp.

Czy nowy pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien odbyć szkolenie wstępne bhp?

Zgodnie z VIII rozdziałem X działu Kodeksu Pracy a dokładnie z artykułem 2373 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, każdy nowozatrudniony pracownik powinien przejść szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Obowiązek przeszkolenia nowego pracownika ciąży na pracodawcy, który zatrudniając pracownika nie może dopuścić go do pracy, jeżeli ten nie posiada do jej wykonywania odpowiednich kwalifikacji i umiejętności oraz wystarczającej wiedzy i znajomości przepisów bhp i zasad bhp (Art. 2373. § 1).

 

Pracodawca może odstąpić od przeprowadzenia szkolenia wstępnego bhp tylko w jednym przypadku, jeżeli nawiązywana umowa, jest kolejną umową z tym samym pracodawcą, a czas od ustania poprzedniej, jest nie dłuższy, niż miesiąc i jednocześnie pracownik zatrudniony będzie na tym samym stanowisku, co poprzednio.

 

Szkolenie wstępne należy potwierdzić na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp, którą podpisuje osoba prowadząca szkolenie oraz szkolony pracownik.

 

Alpha Outsourcing

« Powrót