Jednym z głównych a zarazem podstawowych celów naszej firmy jest wszechstronne wspieranie Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), prawnej ochrony pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Oparte jest ono na współpracy, na rzecz, której oferujemy własne doświadczenie zawodowe (bhp), profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie.


 Zadbamy o wszelkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, szkoleniami bhp, oceną ryzyka zawodowego czy ochroną przeciwpożarową. Profesjonalne wsparcie specjalistów bhp z naszej firmy gwarantuje Państwu rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych zadań bhp, a także zabezpiecza Państwa jako pracodawców przed odpowiedzialnością za ewentualne naruszenia oraz koniecznością wypłaty odszkodowań z tego tytułu.


 W ramach świadczonych usług zapewniamy:

 1. Stały nadzór w ramach wykonywania zadań służby bhp.
 2. Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp i zasad bhp.
 3. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych bhp i okresowych bhp dla pracowników, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. (oferta szkoleń)
 4. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp.
 5. Dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów bhp
 6. Pełną obsługę postępowań powypadkowych
 7. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy.
 8. Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych, rejestrów szkolania bhp
 9. Udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego (art. 226 kp) oraz sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
 10. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji.
 11. Sporządzenie planu poprawy warunków pracy,
 12. Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp.
 13. Współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcja Sanitarną.
 14. Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 15. Pomoc w zakresie zapewnienia pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
 16. Przeprowadzenie kompleksowych kontroli warunków bhp w pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków, nieprawidłowości i zagrożeń.
 17. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 18. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotna nad pracownikami.
 19. Udział w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.
 20. Konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy i innych przepisów w zakresie bhp, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp.

bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp krakówbhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp krakówbhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp krakówbhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp krakówbhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp krakówbhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp kraków bhp